HerYerdeEğitim


Şifremi Unuttum ? Aktivasyon E-postası Tekrar Gönder

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

(bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır)

1. Taraflar

İşbu Sözleşme,

(a)Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, İdare Binası ve İnkübatör Merkezi Melikgazi/KAYSERİ adresinde mukim Maksinet Bilgisayar Yazılım Ödeme Hizmetleri Reklam Yönetim Danışmanlığı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd Şti. (buradan sonra Maksinet olarak anılacaktır) ve

(b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

adresinde mukim ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(buradan sonra “Üye” olarak anılacaktır)

(Maksinet Şirketi ve Üye sonra birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır)

arasında ……. /……. / ………….. tarihinde akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu www.heryerdeegitim.com'da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin www.heryerdeegitim.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin www.heryerdeegitim.com  tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3. Hak ve Yükümlülükler

3.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

  • Üye, üyeliği süresince, www.heryerdeegitim.com hizmetlerinden faydalanırken ve www.heryerdeegitim.com'daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, www.heryerdeegitim.com‘un ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. 
  • Üyelerin, MAKSİNET  tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan MAKSİNET’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  • ÜyelerMAKSİNET in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profilleriniüye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
  • Üyeler,  bu sözleşme ile www.heryerdeegitim.com sitesinden yayınlanan bilgileri, yazılı, basılı ve elektronik ortamlar dahil olmak üzere başkalarına yaymak, basmak, dağıtmak, yeniden ilan etmek amacıyla kullanamaz.

3.2. MAKSİNET’in Hak ve Yükümlülükleri 

  • MAKSİNET  www.heryerdeegitim.com'da belirli bir ücret karşılığında satın alınan bir üyelik hizmeti sağlamaktadır. www. heryerdeegitim.com ’da, sağlanan hizmet; Eğitim vb. alanlarda faaliyet gösteren tüm kamuya ait ve özel kuruluşların kullanabileceği bir uzaktan eğitim, konferans, toplantı sistemidir. İnsanlar arasında yeni nesil iletişim teknolojileri kullanılarak iletişim kurulabilmesi gerçekteki ders, toplantı veya konferans ortamının sanal olarak hizmete sunulmasıdır.
  • Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında ve hizmetin kullanımı sırasında verdiği bilgiler MAKSİNET GİZLİLİK POLİTİKASI’NDA belirtilen şartlar haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

4. Diğer Hükümler

4.1. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, MAKSİNET işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.  Bu ve bunun gibi durumlar, MAKSİNET için,  gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MAKSİNET ‘den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde MAKSİNET'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

4.2. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde KAYSERİ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

4.3. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

MAKSİNET üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle MAKSİNET'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

4.4.Taraflar, işbu Sözleşme’yi kendi gerçek ve serbest iradeleri ile ve herhangi bir baskı veya zorlama altında kalmadan akdettiklerini,  işbu Sözleşme’nin içeriğini okuduklarını ve kabul ettiklerini aşağıda bulunan imzaları ile beyan etmektedirler.